/  Tin tức

Thông báo thanh lý tài sản

Hội trường Thống Nhất thông báo về việc thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ tại Nhà khách Tao Đàn, Hội trường Thống Nhất. Trân trọng.

Xem thêm

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966