/  Tin tức

Đoàn đại biểu Liên bang Nga tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

https://www.facebook.com/pg/thanhdoanthanhphohochiminh/photos/?tab=album&album_id=2416136171809505&__xts__%5B0%5D=68.ARDf9Y67LUY5sEzsuQG3HSPhD8Lv1zM31YQ0RDlAqk130fMPPhr0_KKfY1L9Y1EcQjUrqCs1uYZxYYZHsaUQkrlauiSTQQAfmNJ9-cGBV-RwqGRPg4j3IO1bt0oB86Cmxh1udQPN6eJsNB01hR_cqu9_swnWRjJcxN7kzh1-7bzJoRzkLF4NRFmBBBxJHP4TaVqvUO7aA9kNs_w06i1WfjKVA57xxGWLFpxErAkFJ1GPJ3fm-W-YvQ60sr_x6lOwrK74sRdwAj9DvW0cfRZ3XPAKLgZVsl0P30w9y-RQXTEQpGqarEZsgwG_trmF-EuehPjQsob2Qaw&__tn__=-UCH-R Một số hình ảnh Đoàn tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập

Xem thêm

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966