Hội trường Thống Nhất thông báo về việc thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ tại Nhà khách Tao Đàn, Hội trường Thống Nhất.
Trân trọng.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966