Sáng ngày 04/6/2019, trong không gian xanh mát và phối cảnh là Dinh Độc Lập – Di tích quốc gia đặc biệt, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân Dân đã sử dụng để chụp ảnh lịch 2020.

Đây là một trong những kế hoạch hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam với mục đích phản ánh sinh động về quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng ngành.

 

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966