Sáng ngày 16/11/2019, Văn phòng Ủy ban dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho 30 đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Ninh Thuận đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

Một số hình ảnh của đoàn khi tham quan Di tích

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966