Sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, quân đội với nhân dân, tinh thần đoàn kết, phấn đấu vươn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng mạnh, giá trị đó vẫn còn mãi và đang được tiếp nối trong mỗi chúng ta hôm nay.

Hình ảnh dưới đây là đoàn Cựu chiến binh Bình – Trị – Thiên – Lào, Sư đoàn 325 tại TPHCM đã đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, sáng ngày 30/4/2021.

 

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966