Vì sức khỏe của cộng đồng, Hội trường Thống Nhất tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Khi Quý khách đến liên hệ công tác tại Hội trường Thống Nhất, sẽ được yêu cầu thực hiện “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

TRƯNG BÀY

TỪ DINH NORODOM ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

1868 – 1966